Gedragscode

IK BEN EEN GOEIE SPORTER

Ik respecteer de afspraken en regels

Ik ken de reglementen, handel naar de regels en de richtlijnen en houd me aan de veiligheidsvoorschriften. 

Ik heb steeds de nodige sportkledij bij en ga op een veilige manier om met het ter beschikking gestelde materiaal en de accommodatie. 

Ik betreedt de zaal met andere schoenen dan de schoenen waarmee ik buiten loop

Als het te druk is op een vrije speelavond, spelen we dubbelspel.

 

Ik respecteer de trainers, de vrijwilligers en de andere sporters 

Ik toon respect voor de trainers en de vrijwilligers van de club.

Ik tracht altijd tijdig aanwezig te zijn en verontschuldig me indien ik te laat ben. 

Ik toon respect voor mijn mede- en tegenstanders, zowel tijdens de training als in de kleedkamer of andere accommodatie, als via andere communicatiekanalen zoals sociale media. 

Ik respecteer de beslissingen van de trainer (en scheidsrechter) en ga niet in discussie. 

Ik durf de trainer meer uitleg te vragen als ik iets niet goed begrijp. 

Ik uit mijn mening steeds op een beleefde manier. 

Ik help de andere sporters als ze hulp nodig hebben en moedig hen aan. 

Ik help spontaan bij het klaarzetten en opruimen van het sportveld. 

Ik blijf van andermans spullen af. Ik vraag of ik iets mag lenen. 

Na een (vriendschappelijke) match geef ik een hand aan de tegenspeler(s). 

Ik ruim mijn materiaal op na de training en laat geen spullen rondslingeren. 

 

Ik zet plezierbeleving op de eerste plaats 

Ik kom naar BC Tielt om plezier te maken en samen te sporten met de anderen. 

Ik ben enthousiast en zet me in tijdens de training. 

Ik speel het spel eerlijk en blijf sportief bij winst en verlies. 

Ik vind meedoen belangrijker dan winnen. 

Ik durf de trainer aan te spreken als ik niet goed in mijn vel zit. 

Iedereen mag meedoen. 

 

Ik zeg 'Nee!' tegen grensoverschrijdend gedrag! 

Ik sluit niemand uit. Nooit. Om geen enkele reden (bv. godsdienst, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, beperking …). 

Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Ik onthoud me van elke vorm van (seksueel of emotioneel) grensoverschrijdend gedrag, machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld. 

Als ik getuige ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij de API (Ine Lanckriet) of een bestuurslid van de club. 
 

IK BEN EEN GOEDE OUDER/SUPPORTER

Ik heb een voorbeeldfunctie 

Ik toon sportief gedrag en zorg ervoor dat ook mijn sporter dat doet. 

Ik ben verdraagzaam naar andere ouders en kinderen toe. 

Ik toon respect voor de vrijwilligers en lesgevers en hun beslissingen. 

Ik veroordeel elke vorm van pestgedrag, geweld en agressie. 

Ik ken mijn plaats en besef dat ik ouder ben, geen trainer. Ik geef mijn mening op een respectvolle wijze. 

 

Ik respecteer de afspraken 

Ik breng mijn kind op tijd naar de sportles. Ik verwittig tijdig indien mijn kind afwezig zal zijn. 

Ik kom gemaakte afspraken na. 

Ik zie erop toe dat mijn kind het nodige sportgerief bij zich heeft. 

 

Ik waardeer de inzet van de vrijwilligers en trainers 

Ik waardeer de inzet van de vrijwilligers en lesgevers die de sportactiviteit van mijn kind mogelijk maken. 

Ik heb respect voor de accommodatie en het door de club ter beschikking gestelde materiaal. 

 

Ik moedig de sporters aan 

Ik complimenteer mijn sporter voor zijn/haar inzet en prestatie. 

Ik dwing mijn kind niet om te presteren, maar moedig het aan om zijn/haar sport met plezier te beoefenen. 

Ik geef opbouwende kritiek en scheld mijn sporter niet uit

Ik gedraag me netjes als supporter, ga geen discussie aan met de trainer of scheidsrechter en gedraag me sportief tegenover de andere spelers en hun ouders, de trainers en de vrijwilligers van de club. 

 

Ik relativeer de prestatie van mijn sporter 

Ik aanvaard dat mijn sporter niet altijd de beste is. 

Ik leer mijn sporter omgaan met winst en verlies. 

Ik leg de nadruk op de plezierbeleving, niet de prestaties. 

 

Ik zeg 'Nee!' tegen grensoverschrijdend gedrag 

Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Ik onthoud me van elke vorm van (seksueel of emotioneel) gedrag, machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld. 

Ik leer mijn sporter dat hij of zij niemand mag uitsluiten. Nooit. Om geen enkele reden (bv. godsdienst, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, beperking …). 

Als ik getuige ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij de API (Ine Lanckriet) of een bestuurslid van de club. 

 


IK BEN EEN GOEDE TRAINER

Ik heb een voorbeeldfunctie 

Ik ben op tijd aanwezig en verwittig de verantwoordelijke op tijd als ik afwezig zal zijn. Ik zoek mee naar een vervanger die mijn afwezigheid kan opvangen. 

Ik respecteer alle deelnemers, ongeacht hun kwaliteiten, en hun ouders, en toon voor iedereen respect, zowel tijdens de training als in de kleedkamer of andere accommodatie, als via andere communicatiekanalen zoals sociale media. 

Ik maak goede en duidelijke afspraken met de deelnemers en de ouders. 

Ik toon belangstelling voor alle deelnemers en behandel hen op gelijke wijze. 

Ik ben een voorbeeld van fair play en straal dit ook uit. Ik ban discriminatie en geef iedereen een gelijke kans. 

Ik ken de regels, reglementen, richtlijnen en gedragscodes, en ik zorg ervoor dat die ook door anderen worden toegepast. 

Ik respecteer de beslissingen van scheidsrechters en zorg dat mijn sporters dat ook doen. 

 

Ik zet plezierbeleving op de eerste plaats 

Iedereen is welkom. Ik zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt op mijn trainingen. 

Ik bied een kwaliteitsvolle (verantwoorde) sportles of training aan, aangepast aan de leeftijd (van de kinderen) en blijf mijn vaardigheden bijscholen. 

Ik laat kinderen kind zijn door speelmogelijkheden aan te bieden. Plezier staat voorop. 

Ik neem alle kansen te baat om spelvreugde als rode draad binnen het clubgebeuren te integreren. 

Ik geef duidelijke instructies en tips en ga na of de deelnemers het goed begrepen hebben. 

Ik geef opbouwende feedback en ken de invloed van 'het schouderklopje'. Ik geef geen spottende opmerkingen. Ik draag bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de deelnemers. 

Ik focus op de mogelijkheden van de deelnemers, niet op hun tekortkomingen. 

Ik leg de lat niet te hoog en hou rekening met de mogelijkheden van elke aparte deelnemer. 

Ik leer de deelnemers omgaan met winst en verlies. 

 

Ik hou altijd de veiligheid in het oog 

Ik zorg voor een veilige sportomgeving en voorzie materiaal en oefenstof aangepast aan de leeftijd en de vaardigheid van de deelnemer. 

Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en relevante feiten vóór en gedurende mijn aanstelling als sportbegeleider. 

 

Ik zeg 'Nee!' tegen grensoverschrijdend gedrag 

Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Ik onthoud me van elke vorm van (seksueel of emotioneel) grensoverschrijdend gedrag, machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld. 

Ik sluit niemand uit. Nooit. Om geen enkele reden (bv. godsdienst, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, beperking …), en ik laat niet toe dat sporters uitgesloten worden. 

Ik maak duidelijk dat pesten niet kan. Ik ban alle vormen van agressie en geweld. 

Ik tast geen sporters aan in hun waardigheid en dring niet binnen in hun privéleven. 

Ik raak niemand aan op een manier die als ongewenst of seksueel ervaren wordt. 

Ik maak geen seksueel getinte opmerkingen. 

Als ik getuige ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij de API (Ine Lanckriet) of een bestuurslid van de club. 

Desgevallend zal ik meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Ik zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.


 

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURSLEDEN

 

Ik zorg voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving. Ik creëer een omgeving en een sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en ik houd me aan de veiligheidsvoorschriften. Ik ben open en alert voor waarschuwingssignalen op dit vlak. 

Ik ken de regels en de richtlijnen en handel ernaar, informeer de sporter en begeleiders erover (door ze bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en zie erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden. 

Ik ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Ik zal bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en steeds een correcte belangenafweging maken. 

Ik ben een voorbeeld voor anderen en onthoud me van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Ik gedraag me hoffelijk en respectvol, onthoud me van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal. 

Ik respecteer de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken. 

Ik ben me bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik mijn positie niet. Ik gebruik mijn positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen, zeker wanneer deze informatie vertrouwelijk is. 

Ik voorkom belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. Ik vervul geen bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met mijn functie en ga geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met mijn functie. Ik ben transparant inzake financiële belangen in andere organisaties en nevenfuncties. Ik voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 

Ik tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. 

Ik neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld ik dit onmiddellijk aan het clubbestuur.