Privacyverklaring


Privacyverklaring Badmintonclub Tielt (Versie 25/05/2018)

 

1    Algemeen

Badmintonclub Tielt is een feitelijke vereniging aangesloten bij Badminton Vlaanderen. Ons aansluitingsnummer is 40074. De club probeert zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot het beoefenen van de badmintonsport door middel van een gevarieerd aanbod.

Badmintonclub Tielt is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy  te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, rekening houdend met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor een bijkomende verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u zich aansluit bij Badmintonclub Tielt. Dat kunt u doen door zich te registreren op de website www.bctielt.be. Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet in te schrijven en eerst contact met ons op te nemen via privacy@bctielt.be om uw bezorgdheden te bespreken.

De contactgegevens van onze club met betrekking tot de privacy zijn:
Koen Vanhastel – Sneppe 44, 8540 Deerlijk - 0479 91 54 60 – privacy@bctielt.be 

 


2    Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Badmintonclub Tielt verzamelt persoonsgegevens via e-mail, via online formulieren op onze website en offline formulieren tijdens onze speelavonden.
 
De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Visual Reality - Comeniusstraat 5 - 1817 MS Alkmaar – Nederland, en wel omdat het ledenbeheer van alle Vlaamse badmintonclubs via deze databank moeten gebeuren.

Deze gegevens worden gebruikt om:

 • te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Badmintonclub Tielt (noodzakelijke voorwaarde uitvoering overeenkomst).
 • de verzekering in orde te kunnen brengen (noodzakelijke voorwaarde uitvoering overeenkomst)
 • je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren (noodzakelijke voorwaarde uitvoering overeenkomst). 
 • je te informeren over onze activiteiten via nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • in voorkomend geval subsidiëring te bekomen bij de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum

 


3    Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het ledenbeheer
de verzekering
het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
subsidies stad Tielt

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen afspraken hebben gemaakt. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

4    Bewaartermijn

Badmintonclub Tielt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, en maximaal 10 jaar, voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

5    Beveiliging van de gegevens

De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Badmintonclub Tielt van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Onze medewerkers en partners  zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

6    Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.  Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.   
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 


7    Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.   
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 


8    Wijziging privacyverklaring

Badmintonclub Tielt kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.  Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.